มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

imagesCAPF1SYA

สาระที่  ๓     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ม. ๔- ๖

 

๑.     อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
 •     องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์   ข้อมูล บุคลากร               และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.   อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 •     การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ   ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                      หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

–  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ

–  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔- ๖

(ต่อ)

๓.  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 •   ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร    ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลาง    โพรโทคอล
 •   เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอล                            ชนิดเดียวกัน
 •   วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน                     และแบบอนุกรม
๔.    บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์   และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 •   คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์
๕.    แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 •   แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้

–     การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด               ของปัญหา

–   การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี

–   การดำเนินการแก้ปัญหา

–   การตรวจสอบ และการปรับปรุง

 •   การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา           อย่างมีขั้นตอน
๖.     เขียนโปรแกรมภาษา
 •   ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  ๕ ขั้นตอน ได้แก่    การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม   การทดสอบโปรแกรม     และการจัดทำเอกสารประกอบ
 •   การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี    จาวา  ปาสคาล                วิชวลเบสิก   ซีชาร์ป
 •   การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ   เช่น                   การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล                            การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์                    และวิทยาศาสตร์   การสร้างชิ้นงาน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔ – ๖

(ต่อ)

๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
 •    โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้

–     การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

–     การพัฒนาเครื่องมือ

–     การทดลองทฤษฎี

–     การประยุกต์ใช้งาน

–   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

 •     พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

–     คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ

–   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร

–     จัดทำข้อเสนอโครงงาน

–     พัฒนาโครงงาน

–     จัดทำรายงาน

–     นำเสนอและเผยแพร่

๘.  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 •     การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน    เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม
๙.     ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 •  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร   ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 •   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
๑๐.                ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ   การตัดสินใจ
 •  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน                      การตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กร               ในงานต่างๆ
๑๑.               ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
 •     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑๒.              ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
 •     ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน   ตามหลักการทำโครงงาน
 •     ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น   เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
๑๓.              บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ   ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ               ที่ใช้งาน   ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s